Opći uvjetiOPĆI UVJETI UGOVORA O NAJMU:

Pojmovi sadržani u ovim uvjetima ugovora o najmu (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) imaju sljedeće značenje:

 • 1. "Pružatelj usluge" – PLANET OCEAN d.o.o.
 • 2. „Ugovaratelj/Najmoprimac” - pravna ili fizička osoba, organizacija koja ili u čije ime se vozilo iznajmljuje u skladu s ovim Općim uvjetima
 • 3. „Vozač” - fizička osoba ovlaštena za upravljanje unajmljenim vozilom, odgovorna za poštovanje Ugovora i odredbi Općih uvjeta
 • 4. „Dodatni vozač” - uz dodatnu dnevnu naknadu, druga fizička osoba, uz vozača, ovlaštena za upravljanje unajmljenim vozilom, odgovorna za poštivanje Ugovora i odredbi Općih uvjeta
 • 5. „Vozilo” - vozilo navedeno u Ugovoru o najmu

Najam vozila može biti kratkoročan i dugoročan. Kratkoročan najam iznosi najviše 30 dana. Dugoročni najam moguć je za fizičke i pravne osobe.

Članak 1. - Ovlašteno upravljanje vozilom

Vozilom su ovlaštene upravljati osobe starije od 21 godinu, koje posjeduju vozačku dozvolu najmanje 2 godine.

Vozilom se ni u kojem slučaju ne smije upravljati u sljedećim slučajevima:

 • 1. osoba bez vozačke dozvole ili vozač kojem je oduzeta vozačka dozvola ili mu je izrečena sankcija zabrane upravljanja vozilom,
 • 2. osoba koja ugovorom nije određena kao Ugovaratelj/Najmoprimac ili/odnosno Vozač/Dodatni vozač,
 • 3. osoba koja je pod utjecajem alkohola, sredstava za smirenje, narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lijekova,
 • 4. za plaćeni prijevoz putnika i robe,
 • 5. izvan granica Republike Hrvatske, osim uz prethodnu pisanu suglasnost Najmodavca,
 • 6. za sudjelovanje u sportskom natjecanju, brzinskim probama ili utrkama,
 • 7. za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta,
 • 8. kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno prekobrojnim putnicima ili prtljagom,
 • 9. kršenjem zakonskih uvjeta i propisa koji se odnose na uporabu, utovar ili stanje automobila ili u bilo koje ilegalne svrhe.

Navedena ograničenja se međusobno ne isključuju. Svi eventualni troškovi/kazne nastali kao posljedica nepoštovanja navedenih ograničenja naplaćuju se od Ugovaratelja/Najmoprimca, neovisno o plaćenim osiguranjima. Odgovornost Pružatelja usluge u potpunosti je isključena.

Članak 2. - Preuzimanje i vraćanje vozila

Ugovaratelj/Najmoprimac preuzima vozilo u tehnički ispravnom stanju, te vraća vozilo u stanju u kakvom je preuzeto, izuzev uobičajenog korištenja, u točno vrijeme i na mjesto navedeno u Ugovoru o najmu. Pružatelj usluge ne snosi odgovornost za štetu koju pretrpi Ugovaratelj/Najmoprimac zbog zakašnjenja u isporuci vozila. Ukoliko je, iz bilo kojeg razloga, potrebno posebno čišćenje vozila, trošak istoga naplatit će se Ugovaratelju.

Članak 3. - Produženje najma

Ukoliko Ugovaratelj/Najmoprimac želi produžiti najam, o tome mora tri (3) dana unaprijed pismeno obavijestiti Pružatelja usluge, odnosno osobu Pružatelja usluge koja mu je iznajmila vozilo, podmiriti sve dospjele financijske obaveze i tek nakon ispunjenja prethodnih dospjelih obaveza sklopiti novi Ugovor o najmu. U protivnom, smatrat će se da je Ugovaratelj/Najmoprimac protupravno prisvojio vozilo, o čemu će Pružatelj usluge obavijestiti nadležne službene organe.

Članak 4. - Kilometraža

Ugovor o kratkoročnom najmu (dnevnom) uključuje neograničen broj prijeđene dnevne kilometraže samo za vozila niže klase. Za vozila visoke klase i luksuzna vozila mjesečna kilometraža ograničena je na 4200km. Za prekoračenje propisanog limita od 4200km Pružatelj usluge ima pravo naplatiti penale/kaznu od 7.50kn za svaki prijeđeni kilometar od limitiranog. Ugovorom o dugoročnom najmu stranke ugovaraju dozvoljenu kilometražu.

Članak 5. - Gorivo

Ugovaratelj/Najmoprimac preuzima i vraća vozilo s punim spremnikom goriva. U suprotnom, Ugovaratelju/Najmoprimcu će se naplatiti trošak goriva do punog spremnika prema važećem cjeniku Pružatelja usluge.

Članak 6. - Održavanje vozila

Ugovaratelj/Namoprimac je obvezan postupati prema unajmljenom vozilu s pažnjom dobrog domaćina, te paziti da je unajmljeno vozilo, kada ga napusti, uvijek propisno zaključano i sa zatvorenim prozorima, te da se dokumenti vozila nalaze kod Ugovaratelja/Najmoprimca (nikako u vozilu).

Ugovaratelj/Najmoprimac je obvezan redovito provjeravati razinu ulja, tekućinu u hladnjaku i tlak u gumama. Ugovaratelj/Najmorpimac je obvezan pristupiti ovlaštenom servisnom centru radi redovnog servisa uz prethodnu obavijest i najavu Pružatelju usluge. Ugovaratelj/Najmoprimac je odgovoran za svu štetu uzrokovanu neadekvatnim i ne održavanjem vozila propisanim od strane proizvođača. Ukoliko vozilo tijekom trajanja najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis, Ugovaratelj/Najmoprimac je obvezan obavijestiti Pružatelja usluge te dovesti vozilo isključivo u ovlašteni servis. Ugovaratelj/Najmoprimac ne snosi trošak redovnog servisa.

Članak 7. - Kvarovi

Svi popravci i/ili zamjene dijelova vozila smiju se obavljati isključivo u ovlaštenim servisima. U protivnom, Ugovaratelj/Najmopromac odgovara za svu eventualno nastalu štetu i zamjenu eventalnih neorginalnih ugrađenih dijelova. U slučaju da se bilo koji dio vozila neovlašteno zamijeni ili izgubi, naplatit će se naknada štete u iznosu trostruke tržišne cijene tog dijela.

U slučaju kvarova nastalih kao posljedica nemara ili nepažnje Ugovaratelja/Najmoprimca, trošak popravka kao i izgubljene dobiti snosi Ugovaratelj/Najmoprimac.

Ukoliko, uslijed kvara, unajmljeno vozilo nije u voznom stanju, Ugovaratelj/Najmoprimac je dužan osigurati vozilo od nastupa još veće štete, te bez odgađanja obavijestiti Pružatelja usluge.

Pružatelj usluge ne snosi odgovornost za štetu koju pretrpi Ugovaratelj/Najmoprimac zbog kvara na vozilu nastalog za vrijeme najma.

Osim izmjena navedenih u ovom članku, Ugovaratelj/Najmoprimac nije ovlašten činiti bilo kakve druge izmjene na vozilu.

Članak8. - Dokumenti

Ugovaratelj/Najmoprimac preuzima vozilo sa svim potrebnim dokumentima. U slučaju da Ugovaratelj/Najmoprimac izgubi bilo koji od dokumenata, ključeve, registracijske pločice i sl., dodatno će se teretiti za nastale troškove prema cjeniku Pružatelja usluge.

Članak 9. - Osiguranje vozila

Sva vozila Pružatelja usluge osigurana su od odgovornosti za štetu prouzročenu trećoj osobi.

Osiguranje niti u kojem slučaju ne pokriva:

 • 1. bilo kakvu štetu nastalu namjerom ili nehajem (nepažnjom),
 • 2. totalnu štetu koju je napravio vozač bez važeće vozačke dozvole,
 • 3. krađu, ukoliko Ugovaratelj/Najmoprimac ne posjeduje ključeve te dokumentaciju vozila (osobito prometnu dozvolu),
 • 4. bilo koje oštećenje ili gubitak vozila koji nije prijavljeno nadležnoj policijskoj upravi, odnosno za koje ne postoji policijski zapisnik,
 • 5. štetu na gumama,
 • 6. štetu na donjem djelu vozila, mjenjaču i spojki, unutrašnjosti vozila i vjetrobranu uzrokovanu nemarom vozača,
 • 7. štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulijevanjem krive vrste goriva ili nemarnom korištenju vozila,
 • 8. štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge i ostalih opojnih sredstava,
 • 9. štetu koju je napravio neovlašteni vozač,
 • 10. bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji.

U svim navedenim slučajevima, za iznos nastale štete teretit će se Ugovaratelj/Najmoprimac do visine iznosa vrijednosti vozila kao i za iznos izgubljene dobiti nastale predmetnim slučajem na temelju cjenika dnevnog najma pomnožen sa maksimalno 20 dana najma. U slučaju bilo kakve štete, prometne nesreće ili krađe vozila, Ugovaratelj/Najmoprimac je bez odgađanja o tome dužan obavijestiti Pružatelja usluge te događaj prijaviti nadležnoj policijskoj upravi.

Članak 10. - Osiguranje putnika

Za dodatnu dnevnu nadoplatu, prema važećem cjeniku osiguranja, putnici su osigurani do iznosa police osiguranja u slučaju smrti ili onesposobljenosti kao posljedice nezgode u kojoj je sudjelovalo vozilo u najmu.

Članak 11. - Oštećenja

Ugovaratelj/Najmoprimac je odgovoran za svaki gubitak ili štetu na vozilu nastalu njegovom namjerom ili nehajem ili kao posljedica nepoštivanja Ugovora ili Općih uvjeta, te je dužan podmiriti svu na ovaj način nastalu štetu kao i izgubljenu dobit do punog iznosa vrijednosti vozila, osim u slučaju da se odgovornost otkupi dnevnom nadoplatom za pojedine vrste osiguranja određenom po važećem cjeniku Usluga osiguranja Pružatelja usluge.

Članak 12. - Gubitak imovine

Pružatelj usluge nije odgovoran za štetu ili gubitak imovine Ugovaratelja/Najmoprimca ili imovinu ostalih osoba, pohranjenu ili prevoženu u ili na iznajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama Pružatelja usluge. Potpisivanjem ovog ugovora, Ugovaratelj se izričito odriče svakog zahtjeva za naknadu štete od Pružatelja usluge u slučaju naprijed navedene štete ili gubitka.

Članak 13. - Podnajam

Ugovaratelju/Najmoprimcu nije dopušteno davanje unajmljenog vozila u podnajam, osim ukoliko nema isključivo pismeno ovlaštenje Pružatelja usluge.

Članak 14. - Plaćanje računa

Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu s važećim cjenikom, gdje jedan dan znači period od 24 sata od zaključenja Ugovora o najmu. Plaćanje se vrši isključivo kreditnom karticom ukoliko je Ugovaratelj/Najmoprimac fizička osoba izuzev u slučaju kad Pružatelj usluge odobri drugačije. Prilikom potpisivanja Ugovora o najmu, te preuzimanja vozila, obavezno se vrši predautorizacija kreditne kartice Ugovaratelja. Po isteku perioda najma ukoliko isti nije plaćen unaprijed, Pružatelj usluge naplaćuje najam vozila kao i sve nastale troškove temeljem slip obrasca kreditne kartice (kompletiranje).

Ugovaratelj/Najmoprimac je osim troška najma obvezan podmiriti i sve ostale troškove koji su u skladu s Općim uvjetima, a sve u skladu s važećim cjenikom Pružatelja usluge.

Potpisivanjem ovog Ugovora, UgovarateljNajmoprimac potvrđuje da je suglasan da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, Pružatelj usluge naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni u roku od 24 sata nakon što je vozilo vraćeno, a o kojima Ugovaratelj/Najmoprimac nije obavijestio Pružatelja usluge u skladu s procedurom vraćanja vozila. Također, Pružatelj usluge je ovlašten na isti način naplatiti trošak svih prometnih prekršaja i parking i drugih kazni, nastalih za vrijeme trajanja najma, uvećanih za eventualne manipulativne troškove.

Članak 15. - Pregled i oduzimanje vozila

Pružatelj usluge ima pravo kontrolirati bilo koje vozilo u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da Ugovaratelj/Najmoprimac krši bilo koju odredbu Ugovora ili Općih uvjeta, Pružatelj usluge je ovlašten oduzeti vozilo te bez odgađanja raskinuti Ugovor o najmu vozila.

Članak 16. - Osobni podaci

Kopije osobnih dokumenata Ugovaratelja/Najmoprimca obavezno čine prilog Ugovora o najmu. Ugovaratelj/Najmoprimac osobne podatke daje dobrovoljno, te će se isti koristiti samo za potrebe Pružatelj usluge. Ugovaratelj/Najmoprimac daje odobrenje za korištenje njegovih osobnih podataka u svrhu marketinških akcija Pružatelja usluge. Pružatelj usluge može tražiti od Ugovaratelja/Najmoprimca da ostavi neki od svojih originalnih dokumenata kod Pružatelja usluge za vrijeme trajanja najma, uz prethodnu suglasnost. Zakonski zastupnik Pružatelja usluge ili osoba koju zastupnik Pružatelja usluge pismeno ovlasti ima mogućnost predati na korištenje vozilo svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi i bez osobnih dokumenta ukoliko za to postoji opravdan razlog a koji razlog po svojoj slobodnoj procjeni donese ili procjeni Zakonski zastupnik Pružatelja usluge ili osoba koju je zastupnik Pružatelja usluge pismeno ovlastio. Zakonski zastupnik Pružatelja usluge ili osoba koju zastupnik Pružatelja usluge pismeno ovlastio ima pravo svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi isporučiti vozilo u svrhu dnevnog najma ili kao zamjensko vozilo bez zaključenja ugovora o najmu i pritom se smatra da je Ugovaratelj/Najmoprimac upoznat sa Općim uvjetima i sa Zakonom o obveznim odnosima. Svi takvi i slični ili hitni slučajevi smatraju se iznimkom. Uznimnim slučajevima naplata usluge najma ili isporuke zamjenskog vozila izvršavat će se sukladno cjeniku u i za vrijeme trajanja najma vozila i korištenja zamjenskog vozila.

Članak 17. - Izmjene i dopune

Izmjene i dopune Ugovora i Općih uvjeta valjane su samo u pisanom obliku.

Ukoliko bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta ne bi bila valjana, ona ne povlači za sobom nevaljanost ili ništavost Ugovora ili cjelokupnih Općih uvjeta.

Članak 18. - Jamstva

Svi i svaki Ugovaratelj/Najmoprimac prilikom preuzimanja vozila bezuvjetno prihvaća Opće uvjete Pružatelja usluge te jamči na ispunjavanje uvjeta minimuma starosti za upravljanje motornim vozilom, kao i ispravnost svih navedenih podataka i prihvaća nadležnost suda u Zagrebu za slučaj sudskog spora.

Ugovaratelj/Najmoprimac potpisom Ugovora i na temelju Općih uvjeta, potvrđuje da je suglasan da su obveznici plaćanja svih troškova nastalih po Ugovoru o najmu ili/i ako im je isporučeno i predano vozilo u iznimnim slučajevima bez zaključenja ugovora o najmu:

 • 1. Ugovaratelj/Vozač
 • 2. Vozač - u slučaju da Ugovaratelj odbija u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po Ugovoru o najmu vozila
 • 3. Dodatni vozač- u slučaju da Ugovaratelj ili vozač odbiju u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila.

Zagreb, 18.05.2018.